Achiziții și angajări

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

în cadrul proiectului ”Teatrul în Educație”

I. INFORMAȚII GENERALE

Asociația Teatrul Vienez este beneficiarul unui proiect finanțat prini Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP; Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente; Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii Asociaţiei Teatrul Vienez pentru Copii şi a altor ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei de a susține și promova reforma administrației publice prin formularea, promovarea şi monitorizarea de politici publice alternative pentru educație.

Obiectiveșe specifice ale proiectului sunt: 1) formularea a cel puțin 2 politici publice alternative testate și bazate pe dovezi pentru domeniul educației non-formale; 2) creșterea capacității de formulare și advocacy pentru politici publice alternative educaționale pentru 500 persoane; 3) creșterea gradului de conștientizare și implicare civică privind importanța educației alternative prin organizarea a 13 evenimente în cadrul proiectului.

III. PROCEDURĂ SELECȚIE EXPERȚI

Asociația Teatrul Vienez cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 4, bl. T1, etaj 4, ap. 61, sector 3, organizează proces de selecție pentru experți care fac parte din echipa de management:

 1. a) Responsabil financiar
 2. b) Responsabil achiziții publice

La prezenta selecție poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile de mai jos, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine, etnică,religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

 1. a) Condiții pentru Responsabil financiar: să fi avut atribuții în domeniul financiar-contabil, cel puțin 6 luni, preferabil, sau să fie absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, în care să fi studiat discipline din domeniul financiar-contabil; spirit de lucru ân echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office.

Atribuții Responsabil financiar:

 • completează cu informaţii corecte datele documentelor contabile;
 • obţine din evidenţa contabilă computerizată documentele contabile necesare;
 • urmăreşte respectarea termenelor de executare a balanţelor de verificare;
 • întocmeşte statele de plată;
 • ține evidenţa documentelor contabile ale proiectului;
 • informează permanent managerul de proiect şi conducerea asociaţiei despre cheltuielile antrenate în cadrul proiectului;
 • face propuneri pentru optimizarea derulării proiectului şi urmăreşte permanent fluxul financiar al proiectului

Perioadă estimată: 13 luni

 1. b) Condiții pentru Responsabil achiziții publice: să fi avut atribuții menționate în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică sau derulării unor proceduri de achiziție publică, cel puțin 6 luni, preferabil, sau să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Expert achiziții publice sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru, disciplina achiziții publice; spirit de lucru ân echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office.

Atribuții Responsabil achiziții publice:

 • aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice;
 • elaborează strategia de achiziții publice;
 • aplică principii în elaborarea cerințelor de selecție și elaborare a caietului de sarcini;
 • întocmeste dosarul de achiziție publică;
 • derulează procedurile specifice de achizițtie publică;
 • gestionează contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
 • evaluează ofertele depuse;
 • atribuie contractul de achizitie publică;

Perioadă estimată: 13 luni

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă Curriculum Vitae format EURIPASS în care se va menționa pozția pentru care se depune candidatura, documente suport care să ateste cele afirmate în CV, respectiv diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, etc, inclusiv copie buletin, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente postului .

Dosarele de candidatură se depun până la data de 3.12.2018, orele 15:00, la sediul socialal Asociației.

Candidaturile înregistrate după data limită indicată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția va consta în verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere administrativ, al eligibilității, precum și într-un interviu. La interviu vor fi invitați doar candidații a căror dosare vor fi declarate eligibile în urma verificării acestora.  În cadrul interviului se va discuta pe marginea unor studii de caz, a experienței profesionale, disponibilitate etc.

Contestațiile se primesc până la data de 5.12.2018, ora 18:00, adresa de e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro. Aceste avor fi soluționate în termen de maxim 2 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunere.

Asociația Teatrul Vienez
str. Blanari, nr. 21, etaj 3, sector 3, Bucuresti
Tel: 0735 527 010
Email: office@teatrulvienezdecopii.ro
Persoană de contact: Casandra Topologanu