Achiziții și angajări

ANUNȚ SELECȚIE MANAGER PROIECT

în cadrul proiectului ”Teatrul în Educație”

I. INFORMAȚII GENERALE

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii – Copiii joacă teatru” este beneficiarul unui proiect finanțat prini Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP; Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente; Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului ”Teatrul în Educație” este dezvoltarea capacităţii Asociaţiei ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” şi a altor ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei de a susține și promova reforma administrației publice prin formularea, promovarea şi monitorizarea de politici publice alternative pentru educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) formularea a cel puțin 2 politici publice alternative testate și bazate pe dovezi pentru domeniul educației non-formale;

2) creșterea capacității de formulare și advocacy pentru politici publice alternative educaționale pentru 500 persoane;

3) creșterea gradului de conștientizare și implicare civică privind importanța educației alternative prin organizarea a 11 evenimente în cadrul proiectului.

III. PROCEDURĂ SELECȚIE 

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 4, bl. T1, etaj 4, ap. 61, sector 3, organizează proces de selecție pentru postul de MANAGER DE PROIECT.

La prezenta selecție poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile de mai jos, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine, etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

CONDIȚII: absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, studii și/sau experiență în management de proiect constituie un avantaj; experiență în coordonare/implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă de min. 3 ani; capacitate de analiză, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbi engleze și al platformei MySMIS.

Implementarea de proiecte educaționale constituie un avantaj

Atribuții Manager de Proiect:

supervizarea activitatății experților pentru îndeplinirea activităților și atingerea indicatorilor și a obiectivelor proiectului;

menține legătura cu Autoritatea de Management Programul Operațional Capacitate Administrativă (2014-2020);

asigură buna implementarea a proiectului și elaborează rapoartele tehnice, cererile de rambursare în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

− mobilizarea, coordonarea și motivarea echipei de proiect;

− organizarea alocării resurselor;

− asigurarea resurselor necesare implementăarii proiectului;

− luarea unor deciziilor informate in timp util;

supervizarea implementării tuturor activităților din proiect – coordonarea întâlnirilor echipei de proiect de câte ori este cazul;

− încheierea contractelor cu furnizorii externi.

Perioadă estimată: februarie 2019 – ianuarie 2020

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă Curriculum Vitae format EUROPASS în care se va menționa poziția pentru care se depune candidatura, documente suport care să ateste cele afirmate în CV, respectiv diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, etc, inclusiv copie buletin, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente postului .

Dosarele de candidatură se depun până la data de 30 ianuarie 2019, orele 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de email office@teatrulvienezdecopii.ro

Candidaturile înregistrate după data limită indicată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția va consta în verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere administrativ, al eligibilității, precum și într-un interviu. La interviu vor fi invitați doar candidații a căror dosare vor fi declarate eligibile în urma verificării acestora. În cadrul interviului se va discuta pe marginea unor studii de caz, a experienței profesionale, disponibilitate etc.

Contestațiile se primesc până la data de 31.01.2019, ora 15:00, adresa de e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro

Acestea vor fi soluționate în termen de maxim 2 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunere.

Adresa de corespondență – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3

București

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro